استخدام تهران استخدام اصفهان استخدام مشهد استخدام تبریز


کانال تلگرام مهرجاب

استخدام تایپیست و صفحه آرا جهت کار در انتشارات

انتشاراتی  واقع در تهران به تایپیست و صفحه آرای حرفه ای خانم مسلط به word و فرمول نویسی پاداش+مزایا  نیازمند است.

تلفن : ۶۶۹۱۹۸۳۷آگهی های مشابهنظرات