رزومه ها


نام: فرزانه

نام خانوادگی: نصیری

جنسیت: زن

سال تولد: 1368

محل تولد: تهران

تحصیلات: کارشناسی

رشته تحصیلی: برق.کنترل

سابقه شغلی: دارد

مشاهده رزومه

نام: سهیلا

نام خانوادگی: حاجیلو

جنسیت: زن

سال تولد: 1367

محل تولد: تهران

تحصیلات: کارشناسی

رشته تحصیلی: علوم آزمایشگاهی

سابقه شغلی: دارد

مشاهده رزومه

نام: فاطمه

نام خانوادگی: محمدزاده

جنسیت: زن

سال تولد: 1363

محل تولد: قایم شهر

تحصیلات: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی

سابقه شغلی: دارد

مشاهده رزومه

نام: نیلوفر

نام خانوادگی: پورمحمدی

جنسیت: زن

سال تولد: 1373

محل تولد: تهران

تحصیلات: کارشناسی

رشته تحصیلی: مهندسی شهرسازی

سابقه شغلی: دارد

مشاهده رزومه

نام: زهرا

نام خانوادگی: دنیادیده

جنسیت: زن

سال تولد: 1367

محل تولد: مرند

تحصیلات: کارشناسی

رشته تحصیلی: مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی

سابقه شغلی: دارد

مشاهده رزومه

نام: محمد

نام خانوادگی: حیدری قره چماق رونجی

جنسیت: مرد

سال تولد: 1364

محل تولد: تربت جام

تحصیلات: زیر دیپلم

رشته تحصیلی: علوم انسانی

سابقه شغلی: دارد

مشاهده رزومه

نام: حسین

نام خانوادگی: علی یاری

جنسیت: مرد

سال تولد: 1358

محل تولد: مشهد

تحصیلات: دیپلم

رشته تحصیلی: فنی مواد غذای

سابقه شغلی: دارد

مشاهده رزومه

نام: محمد ولی

نام خانوادگی: درمیانی

جنسیت: مرد

سال تولد: 1340

محل تولد: الیگودرز

تحصیلات: کارشناسی

رشته تحصیلی: حسابداری

سابقه شغلی: دارد

مشاهده رزومه

نام: مصطفی

نام خانوادگی: بیاتی

جنسیت: مرد

سال تولد: 1364

محل تولد: نیریز

تحصیلات: کارشناسی

رشته تحصیلی: عمران

سابقه شغلی: دارد

مشاهده رزومه